Kráľovič Belo (1249 – 1269). Dux tocius Sclavoniae, Dalmaciae et Croaciae

Občianske združenie Slovenské dejiny vydalo svoju tretiu publikáciu s názvom Kráľovič Belo (1249 – 1269). Dux tocius Sclavoniae, Dalmaciae et Croaciae, ktorá vyšla v rámci edície Libri Historiae Slovaciae ako jej 57. zväzok. Autorom je Dr. Jakub Palko z Katedry slovenských dejín Univerzity Komenského v Bratislave.

Autor sa v predmetnej publikácii zaoberá životom chorvátsko-slavónskeho vojvodu a syna Bela IV., pričom reviduje niektoré tvrdenia starších historikov ohľadom jeho narodenia a pôsobenia. Kniha pozostáva z rozsiahlej štúdie a zbierky prameňov so slovenskými regestami.

V prípade záujmu o knihu nás môžete kontaktovať na adrese kontakt@slovenskedejiny.sk.

Obsah

 • Predhovor (s. 9)
 • Úvod (s. 11)
 • Zoznam použitých skratiek a značiek (s. 14)

ROZBOR PRAMEŇOV A LITERATÚRY

 • Diplomatické pramene (s. 19)
  • Diplomatáre (s. 19 )
  • Regestáre (s. 22)
 • Naračné pramene (s. 25) Odborná literatúra (s. 33)

RENOVATIO REGNI A SOBÁŠNA POLITIKA BELA IV.

 • Politické pomery v strednej Európe v štyridsiatych až šesťdesiatych rokoch 13. storočia (s. 41)
 • Potomkovia Bela IV. (s. 45)
  • Margita a Katarína (s. 46)
  • Kunigunda (1224 – 1292) (s. 47)
  • Anna (1226 – 1271) (s. 48)
  • Alžbeta (1236 – 1271) (s. 49)
  • Konštancia (1237 – 1288) (s. 51)
  • Jolanta (Helena) (? – 1304) (s. 52)
  • Margita (1242 – 1271) (s. 52)
  • Štefan (1239 – 1272) (s. 53)

VOJVODA BELO – MLADŠÍ SYN BELA IV.

 • Narodenie Bela ml. (s. 59)
 • Belo ml. v dynastickej politike Bela IV. (s. 65)
  • Úvahy o plánovaných sobášoch Bela ml. pred rokom 1260 (s. 65)
  • Svadba Bela ml. s Kunigundou Askánskou (s. 68)
 • Získanie titulu chorvátsko-slavónskeho vojvodu a budovanie domény Bela ml. do polovice roka 1268 (s. 87)
 • Samostatné pôsobenie Bela ml. v rámci Uhorska v rokoch 1268 – 1269 (s. 107)
 • Záver  (s. 113)
 • Prílohy  (s. 121)
  • Pápežské listiny a listy (s. 123)
  • Listiny k dejinám mesta Záhreb v šesťdesiatych rokoch 13. storočia (s. 135)
  • Kráľovič Belo v naračných prameňoch (s. 149)
 • Mapy (s. 169)
 • Ilustrácie (s. 173)
 • Pramene a literatúra (s. 181)
 • Súhrny  (s. 191)
 • Menný register (s. 205)
 • Miestny register (s. 213)
 • Edičná poznámka (s. 217)